7. MFFA Animocje: Konkurs międzynarodowy – pokaz I

Konkurs międzynarodowy – pokaz I
1. "OSSA", reż./dir. Dario Imbrogno, Italy, 2016, 3’ 55’’

ENG: All the world is a stage. In this theater a dancer becomes aware of herself. Her dance, destructed in time and space, shows us the mechanisms that pull the strings.

PL: Cały świat jest sceną. W tym teatrze tancerka staje się świadomy samego siebie. Jej taniec, zniszczony w czasie i przestrzeni, pokazuje nam mechanizmy, które pociągają za sznurki.

2. "The Pain", reż./dir. Nadya Fedotova, Russia, 2016, 5’ 46’’

ENG: This story is about difficult relationship, choice and of course love. Main heroes are young couple. They exist in their own almost empty world and try to be happy in simple every day life. Both of they need patience and understanding of each other... Will their feelings withstand or break up is inevitable?

PL: Historia trudnej relacji, wyborach i oczywiście miłości. Główni bohaterowie, para młodych ludzi przebywa we własnym, prawie pustym świecie i starają się być szczęśliwi w prostym codziennym życiu. Oboje potrzebują cierpliwości i wzajemnego zrozumienia... Czy ich uczucie przetrwa, czy rozstanie jest nieuniknione?

3. "He Who Has Two Souls", reż./dir. Fabrice Luang-Vija, France, 2015, 17’

ENG: He was called "He Who Has Two Souls". He was beautiful as a woman. And handsome as a man. He hesitated.

PL: Był nazywany “Ten, który ma dwie dusze”. Był piękny jak kobieta i przystojny jak mężczyzna. Wahał się.

4. "Analysis Paralysis", reż./dir. Anete Melece, Switzerland, 2016, 9’ 04’’

ENG: Anton’s head is bursting with thoughts. The gardener is seething with anger: who has trampled her flower beds? In the park Anton is looking for someone to play chess with. For someone who plays a better game than his dog. The gardener is looking for a mysterious serial vandal who has lost a yellow boot. But perhaps they are both looking for the same thing?

PL: Głowa Antona pęka od myśli. Ogrodniczka wścieka się, ktoś zdeptał jej kwietniki? Anton szuka w parku kogoś do gry w szachy. Kogoś, kto gra lepiej niż jego pies. Ogrodniczka poszukuje tajemniczego seryjnego wandala, który zostawił w kwietniku żółte buty. Czy oboje poszukują tej samej osoby?

5. "End Game", reż./dir. Phil Mulloy, United Kingdom, 2015, 7’ 20’’

ENG: After a tough week at the office, Richard and George like to play war games over the weekend to relax. The dispassionate atmosphere and minimalist style with which the growing brutality is handled slowly wipes the smile from your face, before making sure that it doesn’t return.

PL: W weekendy Richard i George lubią grać w gry wojenne. W ten sposób odreagowują ciężki tydzień w pracy.

6. "Jazz Orgie", reż./dir. Irina Rubina, Germany, 2015, 1’ 16’’

ENG: Dots, Lines, Planes and Forms set themselves in motion and get drown into their own choreographic world. Within the ecstasy of touch they engage with Jazz Tones into a play of colours and forms which results in a total explosion.

PL: Kropki, linie, płaszczyzny i formy poruszają się tworząc własny świat choreografii. W kontakcie z Jazz Tones zaczynają grę kolorów i form, która prowadzi do totalnej ekstazy.

7. "Pokey Pokey", reż./dir. Junjie Jake Zhang, China/USA, 2015, 6’ 43’’

ENG: A father starts a journey to figure out the best way to protect his son from seeing filthiness of this crime-ridden city.

Pokey Pokey is a short animated film that discusses the arising trend of over-protecting children. When it comes to protecting children‘s innocence, how far will human go? Since children will eventually grow into adults, and every society will always has its light and shadow, is ‘shield kids away from sex and violence‘ really about protecting children‘s innocence? Or is it about the fear of children growing up?

PL: Ojciec wyrusza w podróż, aby dowiedzieć się, jak najlepiej ochronić syna przed brudem i zagrożeniami miasta.

“Pokey Pokey” to krótkometrażowy film animowany poruszający temat skłonności rodziców do nadmiernej opieki nad dziećmi. Jak daleko może zajść rodzic chcąc ochronić niewinność dziecka? Każde dziecko kiedyś stanie się dorosłym, a każde społeczeństwo ma jasne i ciemne strony. Boimy się o dzieci, czy boimy się tego, że dzieci kiedyś dorosną?

8. "Kreatury / Creatures", reż./dir. Tessa Moult-Milewska, Polska/Poland, 2015, 9’ 55’’

ENG: A grotesque love story about Harold and Matylda, two caricatures of people facing social ostracism. They take up a quest to manipulate their obscene image for the better. The rough form of cut-out animation inspired by the works of Roland Dahl, Lotte Reiniger and Edward Gorey brings us into an unpredictable and eclectic world of dark imagination, finally asking the question: who in fact are the Creatures?

PL: Groteskowa historia o miłości. Karykaturalni bohaterowie, Harold i Matylda, stawiają czoła społecznemu ostracyzmowi i podejmują nieudolne próby manipulacji swoim obscenicznym wizerunkiem. Ta surowa w formie animacja wycinankowa, inspirowana twórczością Roalda Dahla, Lotte Reiniger i Edwarda Goreya, wprowadza widza w nieprzewidywalny i eklektyczny świat mrocznej wyobraźni, ostatecznie zostawiając go z pytaniem: kim właściwie są tytułowe kreatury?

9. "Catherine", reż./dir. Britt Raes, Belgium, 2016, 11’ 51’’

ENG: Catherine loves pets! But most of all, she loves her cat. As a young girl, she can not connect with other people. Her cat is her life, and little by little she grows up to be a crazy old cat lady... Will she ever find friendship, or love?

PL: Catherine kocha zwierzęta. Najbardziej kocha jednak koty. Będąc mała dziewczynką nie radzi sobie z kontaktami z rówieśnikami. Jej kot jest całym jej światem i kiedy dorasta staje się lekko szaloną kociarą... Czy kiedykolwiek znajdzie przyjaźń lub miłość?

10. "Kastaars", reż./dir. Jasmine Elsen, Belgium, 2016, 5’ 04’’

ENG: The tennants are absolutely focused on themselves, never go out so they fail to notice the hen which flies about regularly. The hen made a nest on the roof of the building and layed some eggs. One day the eggs are stolen.

PL: Mieszkańcy budynku są całkowicie zapatrzeni w siebie, nigdy nie wyglądają na zewnątrz i nie zauważają kury, która regularnie lata tuż obok. Na dachu budynku kura uwiła gniazdo i zniosła jaja. Pewnego dnia jaja zostają skradzione.

11. "Seed", reż./dir. Jan Kokolia, Czech Republic, 2016, 3’ 48’’

ENG: Everything started with the Big Bang, that was the seed. Everything was born,developed and died because of a repeating cycle. The matter will forever remain, energy is transmitted and time gives motion to everything. From atoms to planets, from morning to night, from cells to landscapes. Over and over. The cycle.

PL: Wszystko zaczęło się od Wielkiego Wybuchu, czyli ziarenka. Narodziny, rozwój i śmierć - wszystko jest niekończącym się cyklem. Energia jest przenoszona, a czas wszystkiemu bieg. Od atomów do planet, od rana do nocy, od komórek po krajobrazy. Raz za razem. Cykl.